Villa Ilo tarjoaa tuettua asumista, hoitoa ja kuntoutusta ikäihmisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville.

Välimallin hoivaratkaisuja

Villa Ilo tarjoaa hoivapalveluja niille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista, mutta täysin itsenäinen asuminenkaan ei tunnu turvalliselta. Asiakkaamme haluavat pysyä ohjaajan penkillä omassa elämässään.

Villa Ilo luo toimivan, esteettömän, viihtyisän sekä turvallisen asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön tukemana. Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Tämä mahdollistuu osallisuuden, toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla.

Hyvän ja hoitavan ympäristön avulla tähdätään vain tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon. Asiakkaat osallistetaan itse oman hoidon suunnitteluun. Hyvällä hoidolla ja palvelulla huomioidaan asiakkaan sekä omaisten ja lähipiirin odotukset.